حالت نمایش:         
English |   | ورود به سايت  | سه شنبه11آذر 1399
درباره نرم افزار کمينه

 

 این برنامه در قالب پروژه پایان نامه دوره دکتری رشته علوم علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد تحت عنوان طراحی و بررسی سیستم پشتیبان تصمیم گیری در مدیریت علف های هرز در مزارع گندم کشور توسط علیرضا عطری (عضو هيئت علمی بخش علف های هرز) به راهنمایی آقای دکتر علی قنبری عضو هیات علمی گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و مشاوره آقایان دکتر حمید رحیمیان مشهدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر محمد علی باغستانی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهیه شده است.

با توجه به اهمیت موضوع و گستردگی و بسط آن به سایر محصولات زراعی، موضوع پروژه به موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ارایه و در قالب دو پروژه با نام "پایگاه اطلاعاتی مدیریت علف های هرز گندم به شماره  مصوب 89106-16-16-2"و " پایگاه اطلاعاتی مدیریت علف های هرز، آفات و بیماریهای ذرت  به شماره مصوب950197-036-16-16-7" تصویب شد.

همکاران پروژه علیرضا عطری، به عنوان مجری مسئول، آقای دکتر حسین رنجبر اقدم عضو هیئت علمی بخش حشره شناسی کشاورزی و آقای دکتر حسن مومنی عضو هیئت علمی بخش بیماریهای گیاهی به عنوان مجریان و سرکار خانم دکتر نوشین نظام آبادی عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علف های هرز و همکار اصلی می باشند.

تشکر ویژه از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به دلیل پشتیبانی و حمایتهای بی دریغ مسئولین نهایت سپاسگزاری را داریم. 

 کلیه امور نرم افزاری اعم از مدیریت سایت، برنامه نویسی، گرافیک و درج محتوی توسط آقای علیرضا عطری alirezaatri@yahoo.com انجام شده است.

 

 

 

 

  
لطفا با ارسال نظرات و پیشنهادات خود در بهبود کیفی نرم افزار مساعدت فرمایید. کمينه
ارسال