English |   | ورود به سايت  | چهارشنبه9اسفند 1402

 

     منابع مورد استفاده در پروژه  پایگاه اطلاعاتی مدیریت علف های هرز گندم :

·          زند، ا.، م.  ع. باغستانی.، پ. شیمی. ف ن.  نظام آبادی.، م. ر.  موسوی، و س.ک.موسوی. 1391. راهنمای کنترل شیمیایی علف‌های‌هرز محصولات مهم زراعی و باغی ایران (با رويكرد کاربرد صحیح و کاهش مصرف علف کشها). جهاد دانشگاهي مشهد.

·          منتظري، م.، ا.زند، و م. ع. باغستاني. 1384. علف‌هاي‌هرز و كنترل آنها در كشتزارهاي گندم ايران. انتشارات مؤسسه  تحقيقات گياه پزشكي. 85 صفحه

 

 منابع مورد استفاده در پروژه  پایگاه اطلاعاتی مدیریت علف های هرز، آفات و بیماریهای ذرت  

·         مومنی، ح. ه.، کاظمی، ح.، رنجبر اقدم و م. ح.، هادی زاده .1395. دستنامه گیاه پزشکی ذرت موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور. موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور.